oferta specjalna
105
ofert
Jarosław Górny

Menager

Licencja: 8271

jaroslaw@gorny.nieruchomosci.pl

503 007 477

zostaw wiadomość
110,00 zł/m2 cena: 289 300 zł

Udostępnij ofertę

Opis nieruchomości

Do sprzedania teren inwestycyjny położony na granicy Piotrkowa Trybunalskiego i Gminy Moszczenica w Michałowie. 

Działka ze względu na lokalizację i sąsiedztwo idealnie nadaje się na prowadzenie działalności.

Dojazd - droga asfaltowa.  

Media  : woda , energia, gaz w ulicy.

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Treść Planu poniżej :

§ 26. 1. Dla terenów 1-7P/U ustala się przeznaczenie – tereny produkcji i usług, a w tym: 1) przeznaczenie podstawowe: produkcja, logistyka, składy, obsługa transportu i komunikacji, usługi, rzemiosło oraz: a) dla terenu 2P/U - także produkcja i obsługa produkcji rolnej, ogrodniczej, b) dla terenu 3P/U - także schroniska dla zwierząt, gospodarka surowcami wtórnymi; 2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - zasady realizacji przeznaczenia: 1) w terenach 1-5P/U w ramach przeznaczenia podstawowego, zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie: a) instalacji do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej i nieorganicznej, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych, materiałów wybuchowych, b) elektrowni, elektrociepłowni, instalacji związanych z paliwem jądrowym, c) instalacji prażenia, spiekania, pierwotnej produkcji metali, przetwarzania produktów naftowych, azbestu, d) instalacji przerobu lub przechowywania odpadów niebezpiecznych, strzępiarek złomu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przy zastosowaniu procesów chemicznych lub termicznych, e) instalacji do produkcji cementu lub wapna, f) chowu lub hodowli zwierząt, instalacji dla uboju, przetwórstwa ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego; 2) w terenach 6-7P/U w zakresie przeznaczenia podstawowego, zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 3) w terenie 3P/U, w zakresie gospodarki odpadami, zakazuje się składowania odpadów, gospodarki odpadami niebezpiecznymi; 4) dopuszcza się obiekty, urządzenia i budowle techniczne wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW (w szczególności farmy fotowoltaiczne), z zakazem lokalizacji elektrowni wiatrowych; 5) dopuszcza się stacje obsługi środków transportu, stacje paliw, parkingi dla samochodów ciężarowych za wyjątkiem parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne; 6) dopuszcza się usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000m2 na działce budowlanej; 7) zakazuje się wprowadzania usług związanych z ochroną zdrowia, oświatą, kulturą, związanych z wielogodzinnym przebywaniem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej i placówek karnych lub opiekuńczo-wychowawczych; 8) zakazy pkt. 7 nie dotyczą funkcji uzupełniających realizowanych w ramach wiodącej funkcji terenu np. sale rekreacyjne, biblioteczne dla pracowników, przyzakładowe przychodnie i gabinety lekarskie; 9) dopuszcza się budynki socjalne, hotele pracownicze; 10) w terenie 1P/U w strefie ochrony sanitarnej wokół cmentarza do 150m, zakazuje się lokalizowania zabudowy z pomieszczeniami na pobyt ludzi, związanych z żywieniem zbiorowym i przechowywaniem żywności, dla których nie ma możliwości wyposażenia w instalacje wody pitnej lub do celów gospodarczych z sieci wodociągowej; 11) realizacja sieci uzbrojenia technicznego na zasadach rozdziału 3. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy ustalonymi na rysunku Planu; 2) w przypadku wydzielenia dróg wewnętrznych obowiązuje lokalizacja nowej zabudowy w odległości minimum 6m od granicy tych dróg; 3) w terenach 2P/U, 6-7P/U dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicach sąsiednich działek budowlanych lub 1,5m od tych granic; Id: 28252BB5-D930-4F27-A9F0-B7339EC78A3D. Podpisany Strona 18 4) maksymalna wysokość zabudowy - 16m; 5) maksymalna wysokość urządzeń reklamowych - 16m; 6) nie ogranicza się wysokości dla obiektów wieżowych, masztowych, technologicznych; 7) wielkość powierzchni zabudowy do 60%; 8) maksymalna intensywność zabudowy 1,8; 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%; 10) dla zabudowy dopuszcza się: a) główne połacie dachów w układzie dwu lub wielospadowym o nachyleniu połaci dachowych do 45, b) dachy jednospadowe o nachyleniu do 30º, c) przekrycia krzywoliniowe. 4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakazuje się zamknięcie wszelkich uciążliwości w granicach działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny; 2) dla terenów narażonych na zanieczyszczenie i wymagających stosowania urządzeń podczyszczających ścieki opadowe lub roztopowe (np. miejsca gromadzenia odpadów, place manewrowe pojazdów) wymagane stosowanie nawierzchni uniemożliwiających przenikanie do gruntu oraz umożliwiających zbieranie ścieków; 3) w zakresie gospodarki odpadami ustala się poddawanie ich procesom odzysku lub usuwanie bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska; 4) nakazuje się maksymalne nasycenie działki budowlanej zielenią drzew i krzewów oraz wprowadzanie nasadzeń drzew wzdłuż wyznaczonych dróg i na powierzchniach biologicznie czynnych o ile nie jest to sprzeczne z uwarunkowaniami technicznymi (kolizje z uzbrojeniem terenu); 5) terenów nie obejmuje się ochroną akustyczną; 6) na wszystkich ciągach komunikacyjnych, w tym placach manewrowych, obowiązuje stosowanie nawierzchni utwardzonych lub twardych; 7) dopuszcza się ogrodzenia pełne tylko w przypadkach uwarunkowanych technologicznie, także w przypadku wykorzystania jako ekranów izolujących akustycznie; 8) wyklucza się reklamy o powierzchni ponad 100m2. 5. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji indywidualnej i uzbrojenia technicznego: 1) indywidualne uzbrojenie terenu na zasadach rozdziału 4; 2) zakazuje się stosowania węglowych paliw stałych; 3) ustala się obsługę komunikacyjną z przyległych dróg; 4) obowiązuje zrealizowanie wymogu § 38 pkt. 2; 5) dopuszcza się obsługę z dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości działki 10m; 6) ustala się zjazdy z dróg o parametrach zjazdów publicznych; 7) dla ciągów pieszych ustala się stosowanie nawierzchni ulepszonych, utwardzonych lub twardych; 8) dla terenów przeznaczonych dla ruchu pojazdów nakazuje się stosowanie nawierzchni utwardzonych lub twardych; 9) nakazuje się wyposażenie działki budowlanej w miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo według wskaźników minimalnych: a) dla produkcji, rzemiosła, obsługi transportu – 10 stanowisk na 100 zatrudnionych, b) dla składów, logistyki – 10 miejsc na 1000m2 powierzchni magazynowej, c) dla usług – jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej budynku głównego, Id: 28252BB5-D930-4F27-A9F0-B7339EC78A3D. Podpisany Strona 19 d) dla usług handlu – 20 miejsc na 1000m2 powierzchni sprzedaży, e) dla parkingów o ponad 20 miejscach - 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej na 20 miejsc parkingowych. 6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 5000m2; 2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki od strony drogi 50m; 3) granice wydzielanych działek prostopadłe lub równoległe do granic terenu lub linii rozgraniczających przyległe drogi; 4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 10m; 5) przepisy dotyczące warunków scalania i podziałów nieruchomości nie dotyczą działek wydzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej i działek wydzielanych na powiększenie działek sąsiednich, regulacji granic. 7. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem Planu w wysokości: 1) dla terenów 3-7P/U – 25%; 2) dla pozostałych terenów – 10%.


Zapraszamy !!!!

Nota prawna

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Szczegóły

Symbol oferty NIG-GS-4278
Powierzchnia 2 630,00 m²
Standard
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki nieregularny

Dane:

PLN
%

Wynik:

PLN
pierwsza rata
ostatnia rata
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
PLN
PLN

PLN

Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem